הודעות לציבור

 יישום תיקון מס’ 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ”ו 1996 הודעה על

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ”ו- 1996 קובע כי, עובדת או עובד המועסקים אצל מעסיק בעבודה שווה זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה

בהתאם לתיקון 6 לחוק, גן שמואל מזון עורכת בכל שנה בדיקה של שכר העובדים והעובדות שהועסקו על ידה בשנה שחלפה בחלוקה לקבוצות, לפי שיוך מקצועי,
כאשר ניתוח פערי השכר בין גברים לנשים מתייחס ל- 3 רמות שכר כנדרש בחוק.

מובא בזאת לרשות הציבור דוח פומבי של החברה לשנת 2022

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה – גן שמואל מזון בע”מ